I detta inlägg diskuteras olika aspekter vid användande av en kopiator för privat eller verksamhetsrelaterat bruk – med hänsyn till kostnader och elförbrukning vid att använda en sådan maskin. Vid anskaffning av en kopiator kan man använda sig av olika slags lösningstyper såsom inköp, hyrning eller leasing. Prisnivån för olika sorters kopiatorer kan variera brett och bero på olika parametrar. För att skaffa en översikt – något som därmed rekommenderas – över de lösningar som erbjuds för anskaffning av kopiatorer kan en tjänst såsom den hos kopiatorerpriser.se vara behjälplig.

Pris för kopiatorer?

Faktorer som påverkar anskaffningspriset för en kopiator utgörs av dennas storlek och urval av framställningsbara dokumentvarianter såväl som av design, modelltyp, kapacitet och prestanda. De löpande driftskostnader som en kopiator innebär beror på konsumerings-mängden av olika slags bläckpatroner (färg eller gråskala) – där priset ofta är högre för att kopiera i färg, såväl som varianter och mängd av pappersark. Om man således ämnar att kopiera och framställa dokument i svartvitt eller gråskala finns det besparingar att göra med hänsyn till val av bläckpatroner.

Att köpa kopiator

Priset för att köpa en ny kopiator varierar brett och kan vara en kostsam men nödvändig utgift. Det aktuella priset för en kopiator sammanhänger naturligtvis med produktens funktion och kapacitet, men även med faktorer såsom design och varumärke.

Att hyra eller leasa kopiator

Att hyra eller leasa en kopiator kan för en kort period vara en god och kostnadseffektiv lösning för en verksamhet. Däremot kan det i längden bli mer kostsamt att teckna ett hyres- eller leasingavtal för en kopiator, än det blir att köpa en sådan. Genom att hyra eller leasa en kopiator följer dock fördelen av att en eventuell driftsservice ingår i tjänsten. Leverantören av kopiatorn står då för att maskinen är kapabel att prestera till sin fulla kapacitet, samt att bläckpatroner blir kontrollerade och utbytta vid lämpligt tillfälle. Därmed blir ett sådant anskaffningsalternativ tidseffektivt och bekvämt.

Elförbrukning hos kopiatorer?

Kopiatorer är en av de kontorsmaskiner som drar mest energi på en arbetsplats. För att bespara negativ belastning på miljön genom en hög energikonsumtion bör man således undersöka alternativ för kopiatorer med funktioner för automatisk avstängning, som efter utskrift går ner i ett energisparläge. Vidare finns det i dag kopiatorer med funktion för dubbelsidig utskrift, vilket sänker papperskostnader och pappersbruk, och därmed innebär ett mer miljövänligt alternativ vid framställning av dokument för såväl privata som verksamhets-relaterade ändamål.